• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 
<

...
เดือน พฤษภาคม 2560
@.  วันที่ 15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ...
@.  วันที่ 19 พ.ค. 60 วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2560 ...
@.  วันที่ 25-27 พ.ค. 60 โครงการสานสัมพันธ์, โครงการทัศนศึกษา และโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4-6 ...
@.  วันที่ 31 พ.ค. 60 กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก ...
 
เดือน มิถุนายน 2560
@.  วันที่ 2 มิ.ย. 60 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ...
@.  วันที่ 15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู ...
@.  วันที่ 21 มิ.ย. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.3(เช้า), ม.2(บ่าย) ...
@.  วันที่ 22 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู ระดับอนุบาล ...
@.  วันที่ 23 มิ.ย. 60 ฉลองศาสนนาม คุณพ่อ ยอห์นบับติสต์เอกพร นิตตะโย ...
@.  วันที่ 28 มิ.ย. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1(เช้า), ป.6(บ่าย) ...
 
เดือน กรกฎาคม 2560
@. วันที่ 5 ก.ค. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ป.5(เช้า), ป.4(บ่าย) ...
@. วันที่ 6 ก.ค. 60 โครงการแห่เทียนพรรษา, ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์มารีอากอแรตตี อธิการวันเพ็ญ พิมเสน ...
@. วันที่ 10 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา ...
@. วันที่ 11 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา ...
@. วันที่ 19 ก.ค. 60 โครงการ Math Camp 2017 ป.1-3 ...
@. วันที่ 26 ก.ค. 60 โครงการ Math Camp 2017 ป.4-6 ...
@. วันที่ 28 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ...