[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ST. MARIA 1.50

  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learningดาวน์โหลดโปแกรมอ่าน pdf
  

ประเภท : ข้อมูลโรงเรียน
เรื่อง : อัตลักษณ์โรงเรียน
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 19345
จันทร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1002 ครั้ง.

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

   "พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา ด้านความรัก ความเมตตา"

    ความหมาย คือ การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ที่สมบูรณ์ มีความรู้พื้นฐาน มีทักษะ  ใฝ่รู้รอบด้าน สามารถบูรณาการดำรงชีวิต มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีความรัก ความเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำขวัญ

"ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีมารยาท"
 

ความหมาย

ซื่อสัตย์ หมายถึง การมีสัจจะวาจา มีจิตใจที่ดี ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและผู้อื่น
กตัญญู หมายถึง การมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
รู้หน้าที่ หมายถึง การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยในการปฏิบัติต่อตนเองและส่วนรวม
มีมารยาท หมายถึง การมีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ และบุคคลทั่วไป

วิสัยทัศน์ Vision


    นักเรียนโรงเรียนมาเรียลัยเติบโตอย่างมีสมดุล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีวินัย และมีจิตใจที่ดีงามมีความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ นำความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสันติสุขตามควรแก่อัตภาพ

ความหมาย

       นักเรียนโรงเรียนมาเรียลัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพโดยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความเมตตา อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมี

พันธกิจ (MISSION)

    1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นในการฝึกอบรมจิตใจ การอภิบาล งานธรรมฑูตศาสนสัมพันธ์และ
การแบ่งปันทรัพยากรตามคำสอนของพระเยซูคริสต์

    2. จัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่มวลชน โดยเน้น ผู้ยากไร้

    3. จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่เด็กพิเศษ
ทั้งเด็กที่มีความเป็นเลิศทางการเรียนและเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสติปัญญา

    4. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน โดยนำภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ชุมชน ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

    5. ส่งเสริมให้โรงเรียนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับการพัฒนาและประเมินคุณภาพตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 

นโยบายของโรงเรียน

1. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพ

2. ฝึกฝน อบรมนักเรียนให้มีความรู้

3. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน้นเรื่องความซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ มีมารยาท

4. ส่งเสริมความสะอาด ขยัน และเสียสละเพื่อส่วนรวม

5. ปรับปรุงและดำเนินการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ

6. ให้บริการแก่ชุมชนตามโอกาสอันเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามวัย ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นคนดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มุ่งมั่น พัฒนานักเรียนตามความสามารถพิเศษของแต่ละคน

3. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างมีระบบ ด้วยเทคโนโลยีมาใช้ทำงานและการเรียนการสอน

จุดเน้น

1. นักเรียนเป็นผู้สร้างพื้นฐานความรู้ด้วยตนเอง มีความรูรอบตัว มีทักษะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ

2. ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและสุขนิสัยที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ มีความรักและความเมตตา

3. ครูมีความรู้ความสามารถมุ่งมั่น พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

4. ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

5. มีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพต่อการเรียนจัดกิจกรรม

6. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ งานฝ่ายต่างๆอย่างมีคุณภาพ

7. มีการบริการประชาสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายในและภายนอกได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วยดี
 


 
ข้อมูลโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ติดต่อสอบถาม-ส่งข่าว 8 / พ.ย. / 2552
      ติดต่อสอบถาม-สายตรงผู้อำนวยการ 8 / พ.ย. / 2552
      ติดต่อสอบถาม-สอบถาม 8 / พ.ย. / 2552
      ประวัติโรงเรียน 19 / ต.ค. / 2552
      อัตลักษณ์โรงเรียน 19 / ต.ค. / 2552


  
โรงเรียนมาเรียลัย
เลขที่ 389 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร : (0)2-172-9736 - 41   แฟกซ์ :   (0)2-172-9736-41 ต่อ 214 E-Mail : marialaischool@hotmail.com